Assegurances agràries combinades

De conformitat amb la Llei 87/1978, de 28 de desembre, d'Assegurances Agràries Combinades i el seu Reglament, l'Administració General de l'Estat concedirà subvencions al pagament de les primes als assegurats que subscriguin assegurances de les incloses als Plans Anuals d'Assegurances Agràries Combinades.

Les pòlisses i tarifes corresponents a aquestes assegurances es podran subscriure a través de les entitats integrades dins del quadre de coassegurança de l'Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A.

La Disposició Addicional del Reglament per a l'aplicació de la Llei 87/1978, aprovada per Reial Decret 2329/1979, de 14 de setembre, indica que els Ministeris d'Economia i Hisenda i Agricultura, Pesca i Alimentació dins de les seves respectives competències, queden facultats per dictar normes que requereixin la interpretació i el desenvolupament del present Reglament.

En compliment del mandat anterior, i per raons d'interès públic i segons el que preveu l'apartat cinquè del Pla d'Assegurances Agràries Combinades per a l'exercici 2006, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 16 de desembre de 2005, es procedeix a publicar les condicions especials i tarifes d'aplicació en la contractació de les esmentades assegurances.