Entitats no autoritzades

El Reglament d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades (1) preveu que la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions pugui acordar la publicitat que consideri necessària per a informació del públic, en el cas d'entitats que efectuïn operacions d'assegurances sense haver obtingut la preceptiva autorització administrativa.

A més, amb la finalitat de millorar la protecció dels clients de serveis d'assegurances, es planteja la necessitat de fer publicitat de l'activitat desenvolupada per entitats amb domicili social en altres Estats membres de l'Espai Econòmic Europeu, que per la seva denominació o per la confusa definició de les operacions que du a terme, poden induir a errors a aquells amb qui contracten, donant una aparença d'entitat asseguradora o de corredors d'assegurances persones físiques o societats de corredoria d'assegurances fins i tot quan es tracta d'entitats que no duen a terme aquestes activitats.

Tenint en consideració el que s'ha exposat més amunt i, tenint en compte la informació rebuda per part dels òrgans de supervisió dels Estats respectius, la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions ha acordat publicar el següent:

ADVERTÈNCIA:

I. ENTITATS NO INSCRITES NI AUTORITZADES PER OPERAR A ESPANYA COM A ENTITATS ASSEGURADORES.

Les entitats enumerades a continuació, no estan autoritzades com a entitats asseguradores, ni poden exercir aquesta activitat a Espanya  en règim de lliure prestació de serveis des d'un altre Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu, ni en règim de dret d'establiment a través d'una sucursal a Espanya (2):

AGRUPACIÓN DE CAPITALES, S.A.
ALBATROSS INVEST, S.P.A.
AMERICAN BRITISH INSURANCE Ltd.
ASOCIACION COARBI CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE INSTITUCIONAL
ASOCIACIÓN CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE ECONÓMICO DE DERECHO Y EQUIDAD
ASOCIACIÓN DE VECINOS LA EUROPEA
ASOCIACIÓN GESTORA ESPAÑOLA DE ARBITRAJE
ASOCIACIÓN PROMOTORA ESPAÑOLA DE CORTES DE ARBITRAJE
BARKLEY DEVELOPMENT CORPORATION
(sin vínculos ni relación con W.R. BERKLEY INSURANCE (EUROPE) LIMITED SUC. EN ESPAÑA, que es entidad aseguradora autorizada)
COBERTURA ASISTENCIAL DEPORTIVA S.L.
COMPAGNIE DES GARANTIES DE LUXEMBOURG, S.A. /COMPAGNIE
CORSA FINANCE LTD
DES GARANTIES, S.A-COMPAGNIA DI CAUZIONI, S.A-CAUZIONI, S.A.
DIMAX, DISTRIBUCIONES DEL TERCER MILENIO, S.L.
EUROCAUCIÓN LEVANTE SL
EUROCAUCIÓN SL
EUROPA CAUZIONI, S.p.A.
EUROPEAN COMPANY OF GUARANTEE LTD
GABINETE PREVENTIVO DE MEDICINA DEPORTIVA
GENERAL FIDI CONSORCIO GARANTIA FIDI
GRAVITELL INSURANCE@REINSURANCE BROKERS S.L
GRAVITELL LIMITED
HENRY MORTIMER PLC
HUGIES ROYAL FINANCE CORPORATION
IBERSHAMROCK S.L.
INKORE
ITALFINANZIARIA S.p.A.
LAUREN´S INSURANCE, Ltd.
LÓPEZ SEGUROS INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY
MEMORIAL EXEQUIAS INTERNACIONAL S.L.
MERRION REINSURANCE COMPANY, Ltd.
MINOS SPA
MUTUELLE DE STRASBOURG
MUTUELLE INTERNAZIONALE D´ASSURANCES LA PARISIENNE
NORTHERNEEF INSURANCE COMPANY
SECURE CONSTRUCTION LIMITED
SEGUROS NOVA
SHAMROCK PROPERTIES OVERSEAS LIMITEDv
SUNNY LUCKY SEGUROS
SWISS FINANCIAL CORPORATION
SWISSCARE SALES PARTNER
TEMPLETON INSURANCE LTD
TOP CLASS INSURANCE
UNIÓN GENERAL DE VALORES, S.A.

(1)   Article 6.4 del Reial Decret 2486/1998, de 20 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.

(2)  Aquesta relació d'entitats no és exhaustiva i poden haver-hi entitats no autoritzades en fase de comprovació per part de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, o que operin de manera clandestina, i que per això encara no es tingui constància de les mateixes.

Els contractes establerts amb aquestes entitats sota la denominació de contractes d'assegurances o d'altres maneres que donin a entendre que duen a terme operacions d'assegurances, són nuls de ple dret d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 30/ 1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.

ENTITATS ASSEGURADORES AUTORITZADES PER DUR A TERME ACTIVITATS A ESPANYA.

Les entitats asseguradores i gestores de fons de pensions autoritzades per operar a Espanya, es poden consultar en aquesta mateixa pàgina, a l'apartat de Registres Públics.

Cal advertir que, en el cas d'entitats asseguradores que operen en règim de dret d'establiment o de lliure prestació de serveis, l'autorització d'aquestes entitats correspon, d'acord amb el que estableix l'article 78 de l'esmentada Llei d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, a l'Estat d'origen de l'Espai Econòmic Europeu corresponent, que és el competent per a la supervisió financera d'aquestes entitats, havent d'inscriure's al registre administratiu que també es pot consultar en aquesta pàgina, a l'apartat de Registres Públics.

II. MEDIADORES DE SEGUROS Y CORREDORES DE REASEGUROS NO INSCRITOS NI AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE MEDIACIÓN DE SEGUROS EN ESPAÑA.

Las personas y sociedades enumeradas a continuación, no están inscritas ni autorizadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para realizar la actividad de mediación de seguros y correduría de reaseguro, ni pueden ejercer dicha actividad en España en régimen de libre prestación de servicios desde otro Estado miembro del Espacio Económico europeo, ni en régimen de derecho de establecimiento a través de una sucursal en España.(3)

ALFER RISC, S.L.
ALESUND INVESTMENT
ASEGURALMAGRO, S.L. UNIPERSONAL
BUROGES DESPACHO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO, S.L.
CARONTE GROUP NETWORK SERVICES, S.A.
CASVI, CORREDORES ASOCIADOS DE VIGO, S.A.
CLUB AUTOMOVILÍSTICO GALLAECIA, S.L.
COBERTURA ASISTENCIAL DEPORTIVA S.L.
CONSORCIO ASEGURADOR SL
CREGO, SERVICIOS INTEGRADOS DE DISTRIBUCIÓN
DIMAX, DISTRIBUCIONES DEL TERCER MILENIO, S.L.
EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES
GARANCAR S.A.
GESTIÓN DE SERVICIOS ACTUARIALES, S.L.
GESTIONES ASEGURADORAS Y FINANCIERAS, S.L. UNIPERSONAL
GRAVITELL INSURANCE@REINSURANCE BROKERS S.L
GRAVITELL LIMITED
HENRY MORTIMER PLC
HENRY WOODS ASSOCIATES, S.L.
IBERGALIA, SEGUROS DE ESPECTÁCULOS, S.L. UNIPERSONAL
IBERSHAMROCK S.L.
INKORE
LUIS ESPINOSA AYLLON
MARTA ZORAIDA HERRERA SÁNCHEZ
MUNDOCARE
ONLY INSURANCE, S.L.
PABLO MARTÍNEZ BEADE
ROCHA SÁNCHEZ
SEGUROS ALMAGRO
SEGUROS NOVA
SPECIAL COBERAGE, S.L.T
SUGAVIA, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
SYSMAYCHI, S.L.
TOP CLASS INSURANCE
V.F. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CAUCIÓN, S.R.L.

(1)En relació a les persones i societats no és exhaustiva i poden haver-hi persones o societats no autoritzades en fase de comprovació per part de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, o que operin de manera clandestina, i que per això encara no es tingui constància de les mateixes.

CORREDORS D'ASSEGURANCES, PERSONES FÍSIQUES I SOCIETATS DE CORREDORIA D'ASSEGURANCES AUTORITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL D'ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS PER DUR A TERME L'ACTIVITAT DE CORREDORIA D'ASSEGURANCES A ESPANYA.

Els corredors d'assegurances, persones físiques i les societats de corredoria d'assegurances autoritzades per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions es poden consultar en aquesta mateixa pàgina, a l'apartat de Registres Públics.