Entidades non autorizadas

O Regulamento de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados (1)prevé que a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións poda acordar a publicidade que considere necesaria para a información do público, no suposto de entidades que realicen operacións de seguros sen obter a preceptiva autorización administrativa.

Alén diso, co fin de mellorar a protección dos clientes de servizos de seguros, preséntase a necesidade de dar publicidade da actividade desenvolvida por entidades con domicilio social noutros Estados membros do Espazo Económico Europeo, que pola súa denominación ou pola confusa definición das operacións que realizan, poden inducir a erro a aqueles cos que contratan, dando una aparencia de entidade aseguradora ou de corredores de seguros persoas físicas ou sociedades de corredoría de seguros aínda cando se trata de entidades que non realizan as devanditas actividades.

Considerando o anteriormente exposto e, tendo en conta a información recibida dos órganos de supervisión dos respectivos Estados, a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións acordou publicar o seguinte:

ADVERTENCIA:

I. ENTIDADES NON INSCRITAS NIN AUTORIZADAS PARA OPERAR EN ESPAÑA COMO ENTIDADES ASEGURADORAS

As entidades a seguir enumeradas non están autorizadas como entidades aseguradoras, nin poden exercer esta actividade en España en réxime de libre prestación de servizos desde outro Estado membro do Espazo Económico Europeo, nin en réxime de dereito de establecemento a través dunha sucursal en España. (2):

AGRUPACIÓN DE CAPITALES, S.A.
ALBATROSS INVEST, S.P.A.
AMERICAN BRITISH INSURANCE Ltd.
ASOCIACION COARBI CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE INSTITUCIONAL
ASOCIACIÓN CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE ECONÓMICO DE DERECHO Y EQUIDAD
ASOCIACIÓN DE VECINOS LA EUROPEA
ASOCIACIÓN GESTORA ESPAÑOLA DE ARBITRAJE
ASOCIACIÓN PROMOTORA ESPAÑOLA DE CORTES DE ARBITRAJE
BARKLEY DEVELOPMENT CORPORATION
(sin vínculos ni relación con W.R. BERKLEY INSURANCE (EUROPE) LIMITED SUC. EN ESPAÑA, que es entidad aseguradora autorizada)
COBERTURA ASISTENCIAL DEPORTIVA S.L.
COMPAGNIE DES GARANTIES DE LUXEMBOURG, S.A. /COMPAGNIE
CORSA FINANCE LTD
DES GARANTIES, S.A-COMPAGNIA DI CAUZIONI, S.A-CAUZIONI, S.A.
DIMAX, DISTRIBUCIONES DEL TERCER MILENIO, S.L.
EUROCAUCIÓN LEVANTE SL
EUROCAUCIÓN SL
EUROPA CAUZIONI, S.p.A.
EUROPEAN COMPANY OF GUARANTEE LTD
GABINETE PREVENTIVO DE MEDICINA DEPORTIVA
GENERAL FIDI CONSORCIO GARANTIA FIDI
GRAVITELL INSURANCE@REINSURANCE BROKERS S.L
GRAVITELL LIMITED
HENRY MORTIMER PLC
HUGIES ROYAL FINANCE CORPORATION
IBERSHAMROCK S.L.
INKORE
ITALFINANZIARIA S.p.A.
LAUREN´S INSURANCE, Ltd.
LÓPEZ SEGUROS INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY
MEMORIAL EXEQUIAS INTERNACIONAL S.L.
MERRION REINSURANCE COMPANY, Ltd.
MINOS SPA
MUTUELLE DE STRASBOURG
MUTUELLE INTERNAZIONALE D´ASSURANCES LA PARISIENNE
NORTHERNEEF INSURANCE COMPANY
SECURE CONSTRUCTION LIMITED
SEGUROS NOVA
SHAMROCK PROPERTIES OVERSEAS LIMITEDv
SUNNY LUCKY SEGUROS
SWISS FINANCIAL CORPORATION
SWISSCARE SALES PARTNER
TEMPLETON INSURANCE LTD
TOP CLASS INSURANCE
UNIÓN GENERAL DE VALORES, S.A.

(1)Artigo 6.4 do Real Decreto 2486/1998, de 20 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados.

(2)Esta relación de entidades non é exhaustiva e poden existir entidades non autorizadas en fase de comprobación por parte da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, ou que operen de forma clandestina, polo que aínda non se teña coñecemento das mesmas.

Os contratos celebrados con esas entidades baixo a denominación de contratos de seguro ou outras formas que dean a entender que realizan operacións de seguros, son nulos de pleno dereito conforme o artigo 5 da Lei 30/1995, de 8 de novembro, de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados.

ENTIDADES ASEGURADORAS AUTORIZADAS A DESENVOLVER ACTIVIDADES EN ESPAÑA

As entidades aseguradoras e xestoras de fondos de pensións autorizadas a operar en España poden consultarse nesta mesma páxina no apartado Rexistros Públicos.

Cabe advertir que, no caso de entidades aseguradoras que operan en réxime de dereito de establecemento ou de libre prestación de servizos, a autorización destas entidades corresponde, conforme co previsto no artigo 78 da citada Lei de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados, ao Estado de orixe do Espazo Económico Europeo correspondente, que é o competente para a supervisión financeira destas entidades, debendo inscribirse no rexistro administrativo que tamén pode consultarse nesta páxina no apartado de Rexistros Públicos.

II. MEDIADORES DE SEGUROS Y CORREDORES DE REASEGUROS NO INSCRITOS NI AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE MEDIACIÓN DE SEGUROS EN ESPAÑA.

Las personas y sociedades enumeradas a continuación, no están inscritas ni autorizadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para realizar la actividad de mediación de seguros y correduría de reaseguro, ni pueden ejercer dicha actividad en España en régimen de libre prestación de servicios desde otro Estado miembro del Espacio Económico europeo, ni en régimen de derecho de establecimiento a través de una sucursal en España.(3)

ALFER RISC, S.L.
ALESUND INVESTMENT
ASEGURALMAGRO, S.L. UNIPERSONAL
BUROGES DESPACHO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO, S.L.
CARONTE GROUP NETWORK SERVICES, S.A.
CASVI, CORREDORES ASOCIADOS DE VIGO, S.A.
CLUB AUTOMOVILÍSTICO GALLAECIA, S.L.
COBERTURA ASISTENCIAL DEPORTIVA S.L.
CONSORCIO ASEGURADOR SL
CREGO, SERVICIOS INTEGRADOS DE DISTRIBUCIÓN
DIMAX, DISTRIBUCIONES DEL TERCER MILENIO, S.L.
EDWARD WILLIAM MARINE SERVICES
GARANCAR S.A.
GESTIÓN DE SERVICIOS ACTUARIALES, S.L.
GESTIONES ASEGURADORAS Y FINANCIERAS, S.L. UNIPERSONAL
GRAVITELL INSURANCE@REINSURANCE BROKERS S.L
GRAVITELL LIMITED
HENRY MORTIMER PLC
HENRY WOODS ASSOCIATES, S.L.
IBERGALIA, SEGUROS DE ESPECTÁCULOS, S.L. UNIPERSONAL
IBERSHAMROCK S.L.
INKORE
LUIS ESPINOSA AYLLON
MARTA ZORAIDA HERRERA SÁNCHEZ
MUNDOCARE
ONLY INSURANCE, S.L.
PABLO MARTÍNEZ BEADE
ROCHA SÁNCHEZ
SEGUROS ALMAGRO
SEGUROS NOVA
SPECIAL COBERAGE, S.L.T
SUGAVIA, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
SYSMAYCHI, S.L.
TOP CLASS INSURANCE
V.F. SERVICIOS FINANCIEROS Y DE CAUCIÓN, S.R.L.

(1)Esta relación de persoas e sociedades non é exhaustiva e poden existir persoas ou sociedades non autorizadas en fase de comprobación por parte da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, ou que operen de forma clandestina, polo que aínda non se teña coñecemento das mesmas.

CORREDORES DE SEGUROS PERSOAS FÍSICAS E SOCIEDADES DE CORREDORÍA DE SEGUROS AUTORIZADAS POLA DIRECCIÓN XERAL DE SEGUROS E FONDOS DE PENSIÓNS PARA DESENVOLVER A ACTIVIDADE DE CORREDURÍA DE SEGUROS EN ESPAÑA.

Os corredores de seguros, persoas físicas e as sociedades de corredoría de seguros autorizadas pola Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións poden consultarse nesta páxina no apartado de Rexistros Públicos.