EIOPA 2011 Low Yield Stress Test Satellite Scenario